Mes saugome Jūsų asmens duomenis, todėl prašome susipažinti su šia EBUITINE.LT  privatumo politika. Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis EBUITINE.LT  siūlomomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Kad UAB „Optita“ galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, UAB „Optita“ reikia tam tikrų asmens duomenų. UAB „Optita“ įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. UAB „Optita“ imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką.

UAB „Optita“ įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Taigi, šioje privatumo politikoje aprašome, kaip ir kur UAB „Optita“ tvarko Jūsų asmens duomenis, numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis EBUITINE.LT  siūlomomis paslaugomis.

Su šia privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu EBUITINE.LT Apie visus būsimus privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jus visuomet busite informuoti naująją privatumo politikos redakciją paskelbiant EBUITINE.LT, ir sudarant techninę galimybę Jums pirmą kartą jungiantis prie EBUITINE.LT esant naujai privatumo politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.

Asmens duomenų rinkimo tikslas

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi siekiant:

 • užtikrinti pirkimo EBUITINE.LT proceso sklandumą ir, kad aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus,
 • bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus,
 • užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta,
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti,
 • susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

Renkamų asmens duomenų kategorijos

UAB „Optita“ tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą EBUITINE.LT elektroninėje parduotuvėje. Norint užsiregistruoti ir pirkti EBUITINE.LT  elektroninėje parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, o UAB „Optita“ negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų. UAB „Optita“ parduodama prekes ir teikdama paslaugas renka šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Adresas;
 • Mobiliojo telefono numeris.

  UAB „Optita“ asmens duomenis gauna tik iš pačių duomenų subjektų. Visi asmens duomenys gaunami tik su Jūsų sutikimu ir naudojami tik tam tikslui, kuriam sutikimas buvo duotas.

Pirkimo proceso metu registruojantis EBUITINE.LT parduotuvėje, Jus patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jus esate sulaukę 16 metų amžiaus. Jus esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų teisingi.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „Optita“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

UAB „Optita“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti sudarytą sutartį, turint Jūsų sutikimą, kai tvarkyti asmens duomenis UAB „Optita“ įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „Optita“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutartis su UAB „Optita“ (arba prašymas sudaryti sutartį), t.y. Jūsų pageidimas apsipirkti internetinėje parduotuvėje EBUITINE.LT. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenis būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus el. paštu tomas.ragauskas@optita.lt ar telefonu 8 52 078788 arba 8 699 75538 arba paspaudus nuorodą Jūsų paskyroje parduotuvėje EBUITINE.LT bei atsisakius nuo informacinių pranešimų siuntimo. Jums atsisakius nuo informacinių pranešimų siuntimo, Jūsų duomenis nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei ištrinti iš UAB „Optita“ Asmens duomenų saugojimo sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų saugojimo terminas

Surinkti Jūsų Asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir UAB „Optita“ informacinėse sistemose. Jūsų Asmens duomenys yra saugojami tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Informaciją UAB „Optita“ saugo tam, kad prireikus galėtų suteikti reikiamą informaciją ir, kad UAB „Optita“ galėtų atsakyti į visus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu vykdant sutartinius įsipareigojimus.

Visi asmens duomenys yra saugomi sistemoje tol, kol galioja Jūsų prekės garantinis laikotarpis, bet ne mažiau kaip 3 metus.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi du kalendorinius metus nuo Jūsų Asmens duomenų pateikimo momento.

Asmens duomenų apsaugos priemonės

UAB „Optita“ tvarkydama asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius  „įsilaužimo“ į  vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

UAB „Optita“ pažymi, kad saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje EBUITINE.LT užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras „Comodo“. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir EBUITINE.LT serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

EBUITINE.LT nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų – internetinės parduotuvės EBUITINE.LT pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei EBUITINE.LT ši informacija neprieinama.

Daugiau informacijos galima rasti oficialiame „Comodo“ puslapyje: www.instantssl.com

Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

EBUITINE.LT svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. UAB „Optita“ atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

UAB „Optita“ naudoja šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas
CART Pirkinių krepšelio susiejimas.
CATEGORY_INFO Išsaugo kategorijoje esančią informaciją puslapyje, kuri leidžia greičiau rodyti puslapius.
COMPARE Elementai, kuriuos turite iš produktų palyginimo sąrašo.
CURRENCY Jūsų pageidaujama valiuta.
CUSTOMER Šifruotas Jūsų, kaip kliento, ID parduotuvėje.
CUSTOMER_AUTH Indikatorius, jei esate prisijungęs prie el. parduotuvės.
CUSTOMER_INFO Užšifruota klientų grupės, kuriai priklausote, versija.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Išsaugo kliento segmento ID.
EXTERNAL_NO_CACHE Žyma, nurodanti, ar įjungtas istorijos kaupimas.
FRONTEND Kliento sesijos ID serveryje.
GUEST-VIEW Leidžia svečiams pakoreguoti užsakymus.
LAST_CATEGORY Paskutinė kategorija, kurioje lankėtės.
LAST_PRODUCT Paskutinis produktas, kuris peržiūrėjote.
NEWMESSAGE Nurodo, ar gauta nauja žinutė.
NO_CACHE Nurodo, ar leidžiama kaupti istoriją.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Nuoroda į informaciją apie Jūsų krepšelį ir peržiūros istoriją, jei paprašėte svetainės.
POLL Visų balsavimų, kuriuose dalyvavote, ID.
POLLN Informacija, kuriuose balsavimuose dalyvavote.
RECENTLYCOMPARED Prekė, kurią paskutinę lyginote.
STF Informacija apie prekę, kuria pasidalinote su draugais email’o pagalba.
STORE Pasirinktas parduotuvės vaizdas arba kalba.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Nurodo, ar klientas leido naudoti slapukus.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produktai, kuriuos peržiūrėjote.
WISHLIST Užkoduotas produktų sąrašas, įtrauktas į Jūsų pageidavimų sąrašą.
WISHLIST_CNT Elementų skaičius Jūsų pageidavimų sąraše.


 

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

UAB „Optita“, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.

UAB „Optita“ gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia UAB „Optita“ paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis UAB „Optita“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti  pasitelkiami šioms sritims: UAB „Optita“ informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui,  Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB „Optita“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, UAB „Optita“ imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, UAB „Optita“ gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. UAB „Optita“ tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtina, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. UAB „Optita“ taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas.

Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES teritorijos ribų.

Duomenų subjektų teisės

Jus turite teisę:

 • gauti informaciją apie UAB „Optita“ turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;
 • kreiptis į UAB „Optita“ su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus UAB „Optita“ patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų;
 • kreiptis į UAB „Optita“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Optita“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu kyla susirūpinimas dėl UAB „Optita“ veiksmų (neveikimo), kuriais galimai nesilaikoma šios privatumo politikos taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, taip pat norint įgyvendinti savo teises dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į UAB „Optita“ bet kuriuo būdu: el. paštu Dainius@optita.lt ar telefonu 8 699 75538

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite  teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius,  el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804),  kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.